Bullspix - användarvillkor

Dessa användarvillkor är bindande för Kunden. Den som använder det digitala bildarkivet godkänner Avtalsvillkoren genom att trycka på ”Acceptera”. Den som agerar på uppdrag av ett företag, garanterar att han/hon har rätt att binda företaget till dessa användarvillkor. För det fall dessa villkor i någon del är oförenliga med det som avtalats i ett separat bildavtal mellan Bulls och Kunden har villkoren i sådant avtal företräde framför dessa användarvillkor.

1. Tillgång till bild

Kunden kan i Bullspix söka och ladda ner bilder till egen dator. För användning av Bullspix krävs registrering varefter Kunden tilldelas ett användarnamn och lösenord. Kunden ansvarar för att användarnamnet och lösenordet hålls konfidentiella och att de inte missbrukas. Skadeståndsansvar kan uppstå för det fall användarnamnet och lösenordet används av någon som inte är behörig och att detta beror på Kundens oaktsamhet.

2. Upphovsrätt, förtal, användning av bilder i reklam

Alla bilder i Bullspix skyddas av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Upphovsrätten till bilderna övergår inte till Kunden utan ligger kvar hos Bulls. Kunden erhåller endast en icke exklusiv användningsrätt till bilden för engångspublicering i överenskommet media om ej annat avtalats.

Kunden förbinder sig att vid publicering av bild ange fotografens namn och/eller sådan annan märkning som anges i bildtexten till respektive bild. Utelämnad eller felaktig byline debiteras med hundra procents påslag av aktuell användningsavgift.

Bearbetning, manipulation eller annan förändring av bilder - utöver normal redigering, som inte på något sätt förändrar bildens innehåll - eller användning av bild eller del av bild tillsammans med annan bild (montage/collage) och liknande åtgärder, får ej ske utan skriftligt tillstånd från Bulls. Ansvaret för och eventuella skadeståndskrav med anledning av sådan otillåten användning av bild åvilar helt Kunden.

Om en bild på en person återges på ett sätt eller i ett sammanhang som kan uppfattas som kränkande, nedsättande eller på annat sätt känsligt eller i ett alster som personen inte vill medverka i, ansvarar Kunden för alla eventuella skadeståndskrav från tredje man. Detsamma gäller om användningen av bilden kränker upphovsmannens ideella rätt.

Upplåtelsen gäller endast redaktionell användning. Användning för kommersiella ändamål och reklam kräver uttryckligt tillstånd från Bulls (model release).

Enligt lagen om namn och bild i reklam (1978:800) är det inte tillåtet att vid marknadsföring använda framställning i vilken annans bild utnyttjas utan dennes samtycke. Ansvaret för att sådant samtycke inhämtas vilar helt på Kunden.

Om annan upphovsrättsinnehavares verk, varukännetecken eller annan immaterialrätt förekommer på en bild, ansvarar Kunden för att erforderliga medgivanden inhämtas och svarar ensam för alla eventuella skadeståndskrav.

3. Priser och redovisning av publicerad bild

Priset för att publicera en eller flera bilder från Bullspix bestäms enligt vid var tidpunkt gällande prislista eller enligt särskilt överenskommelse med Bulls

Kunden förbinder sig att inom fyra veckor från datum för nedladdning av högupplöst bild lämna fullständig och korrekt redovisning till Bulls av hur bilden har använts. Ett friexemplar av publikationen ska tillställas Bulls i samband med sådan redovisning. För bild som inte redovisas inom föreskriven tid utgår särskild avgift enligt vid var tidpunkt gällande prislista

4. Lagring av bilder

Bild som laddas ned från Bullspix får inte lagras för annat ändamål eller längre tid än vad som krävs för den avtalade publiceringen. Efter publiceringen skall den digitala bildfilen raderas.

5. Ansvarsbegränsning

Bulls är ej ansvarig för skada till följd av försening, fel eller brist avseende bild eller överföringen av bild eller fel eller avbrott i den digitala tjänsten Bullspix. Ej heller är Bulls ansvarig för eventuella felaktiga eller bristfälliga uppgifter. Bulls är i intet fall ansvarig för indirekt skada eller följdskada.

Bulls skall under inga omständigheter vara skyldig att utge större ersättning till kunden än vad som motsvarar fakturabeloppet avseende den bild som föranleder skadeståndsansvar, och aldrig mer än ett belopp motsvarande ett (1) basbelopp.

6. Tvist

Svensk rätt gäller för detta avtal. Eventuell tvist skall prövas vid allmän domstol med Stockholms Tingsrätt som första instans.